• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش صحیح نمونه برداری از برگ

غلظت عناصر در بافت های گیاهی، دقیق ترین شاخص سلامت تغذیه ای درختان میوه است.

در مورد درختان میوه، برگ ها بهترین بافت برای نمونه برداری هستند. زیرا عناصر در سرتاسر گیاه جمع و توزیع مجدد می‌شود و کمبود یا زیادی یک عنصر موجود در خاک، اغلب اوقات در برگ منعکس می شود.

 زمان نمونه برداری از برگ بایستی در موقع مناسبی انجام گیرد، زیرا سطوح عناصر غذایی در برگ پیوسته در حال تغییر هستند. به عنوان مثال هر چه از بهار به سمت پاییز می رویم مقدار نیتروژن و فسفر برگ به طور معمول کاهش پیدا می‌کند، در حالی که سطوح کلسیم و منیزیم افزایش می‌یابد.

معمولاً غلظت های عناصر غذایی در برگ های ۴ تا ۶ ماهه نسبتاً پایدار هستند، بنابراین برای درختان بالغ بهترین زمان برای نمونه برداری برگ می تواند در خرداد و تیر باشد. نمونه‌برداری دیرهنگام می‌تواند سبب اشتباهاتی در تشخیص شود.

نمونه های مناسب:

نمونه برداری برگ بایستی شامل حدود ۱۰۰ برگ از شاخه های غیر بارده، از ۱۵ تا ۲۰ درخت یکنواخت از یک رقم و یک پایه و تحت یک برنامه کودی یکسان باشد. 

بایستی از نمونه برداری برگ های بالغ پرهیز گردد. زیرا ترکیبات آن ها به طور سریع در حال تغییر است.

از درختان با ظاهر غیر طبیعی، درختان در حاشیه باغ و انتهای ردیف ها نبایستی نمونه برداری شود زیرا ممکن است با ذرات گرد و خاک پوشیده شده یا مشکلات دیگری داشته باشند. نمونه برداری باید از میانه ارتفاع تاج و شاخه یکساله غیر بارده یعنی برگهای ۴ تا ۶ ماهه و از وسط شاخه انجام شود.

نمونه برگ ارسالی باید همراه با دمبرگش باشد. 

از برگ‌های بیمار و آفت زده نمونه‌برداری نشود. 

اگر محلول پاشی در باغ انجام شده حداقل ۱۰ روز یا بیشتر بعد از محلول پاشی، آزمایش برگ انجام شود.

 نمونه های گرفته شده از برگ را بایستی داخل پاکت های کاغذی قرارداد و مشخصات کامل نمونه را بر روی آن‌ها یادداشت کرد. همچنین نمونه ها را باید تا زمان تحویل به آزمایشگاه در یخچال نگهداری شود.