• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

پادکست باغبان؛ قسمت چهارم

پادکست باغبان؛ قسمت چهارم

موضوع: افزایش مقاومت گیاهان با تغذیه مناسب

پادکست باغبان؛ قسمت سوم

پادکست باغبان؛ قسمت سوم

موضوع: محلولپاشی بهتر است یا کودآبیاری؟

پادکست باغبان؛ قسمت دوم

پادکست باغبان؛ قسمت دوم

موضوع: عنصر کلیدی زندگی گیاهان

پادکست باغبان؛ قسمت اول

پادکست باغبان؛ قسمت اول

موضوع: اصلاح خاکهای شور