خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

با گیاه زوفا حشره کش طبیعی داشته باش!

با گیاه زوفا حشره کش طبیعی داشته باش!

زوفا گیاهی یکساله و دارویی از خانواده ی نعناعیان است و برگ های آن برخلاف سایر گیاهان به شکل وارونه می باشد. بوته های زوفا بلند و باریک هستند و بیشتر در کنار جاده ها رشد می کنند.

ابزار وبمستر