• 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

شبدر قرمز

شبدر قرمز

این گونه از گیاهان علوفه ای، در دامنه وسیعی از خاک ها رویش دارد و نسبت به pH بالا و پایین مقاوم است. 

این گیاه به علت سازگاری در دامنه وسیعی از خاک ها و شرایط محیطی، توانایی تثبیت نیتروژن مولکولی، ارزش غذایی بالا برای نشخوارکنندگان، از اهمیت ویژه ای
برخوردار است‌.

شبدر قرمز در نقاط مختلف جهان کاشته می شود و به طور خودرو نیز در اغلب مناطق دنیا پراکنده است. 
در ایران در آذربایجان، گیلان، مازندران، کردستان، باختران، تهران، زنجان، کرمان، یزد، فارس، اصفهان، خراسان و همدان انتشار دارد.
شبدر قرمز گیاهی ست دائمی که اغلب به عنوان گیاه دو ساله برای تهیه علوفه سبز و
خشک و چراگاه ها کشت می شود و می توان آن را با بعضی از گیاهان خانواده غلات به طور مخلوط کشت نمود.

شبدر برسیم و شبدر ایرانی

شبدر برسیم و شبدر ایرانی

از مهمترین گیاهان علوفه ای که در کشور می توانند در تولید و جبران کمبود علوفه نقش مهمی داشته باشند، گیاهان جنس شبدر از جمله شبدر ایرانی و شبدر برسیم است.

در دهه های اخیر، کشت شبدر برسیم به علت رشد سریع، تعداد چین بالا، تولید علوفه تازه با کمیت و کیفیت قابل ملاحظه، به شدت مورد استقبال قرار گرفته است ولی به علت عدم تحمل به سرما، کشت پاییزه آن محدود به مناطق معتدل و گرم کشور شده است. 
اما نتایج تحقیقات نشان می دهد، کشت پاییزه آن نسبت به کشت بهاره به علت استفاده بهینه از آب، دارا بودن فرصت کافی جهت استقرار بوته ها، غالب شدن بر علف های هرز در اوایل بهار و تعداد چین بیشتر برتری دارد. 
شبدر برسیم بین صفر تا 35 درجه سانتیگراد را تحمل می کند ولی بهترین دما برای رشد آن درجه حرارت بین 12 تا 25 درجه سانتی گراد است و بسته به شرایط اقلیمی و نوع زراعت 3 تا 7 چین علوفه در سال تولید می کند.
شبدر برسیم در حرارت 2 - درجه سانتیگراد بدون خسارت برگ استقرار می یابد و به عنوان علوفه پاییزه و بهاره کشت شده و عملکرد خوبی دارد.

 

 

لوبیاسبز

لوبیاسبز

لوبیا سبز جز سبزی ها و گیاهی است خودبارور و میوه آن به صورت نیام سبز مصـرف می شود و جز گیاهان فصل گرم است.

از کشورهای  مهم تولید کننده لوبیاسبز می توان برزیل، کلمبیا، آرژانتین، شـیلی، ترکیه، مصر، چین، هند، انـدونزی و فیلیپـین را نام برد.
لوبیا سـبز از نظـر نحـوه رشـد دارای دو فرم بوته ای و رونده است. ارقام رایج ایـن گیاه در اغلب کشورهای توسعه یافته از نـوع ایسـتاده است و در کشور ما بیشتر به صورت رونده کشت می شود.

مونوآمونیوم فسفات

مونوآمونیوم فسفات

✅این مخلوط پودری با چگالی بالا، محتوی عناصر پرمصرف نیتروژن و فسفر می باشد که غلظت فسفر در آن بیشتر است و برای گسترش سیستم ریشه گیاهان و استحکام ساقه کمک می کند.
✅انحلال پذیری آن بالا بوده و به راحتی در سیستم آبیاری استفاده می شود. کاربرد این فرآورده در زمان نیاز گیاه، منجر به افزایش محصول و برطرف شدن نیاز گیاهان به عناصر نیتروژن و فسفر شده و خاصیت اسیدی آن، به جذب نیتروژن، فسفر و همچنین سایر عناصر ریز مغذی خاک یا محلول کودی کمک می کند.
✅فسفر موجود در این محلول، یک استارتر بی نظیر برای افزایش رشد ریشه و تسریع رشد بهاره در درختان زینتی است.
✅ایــن محصول بــرای خاک های آهکی و قلیایی مناسب است.


خواص و ویژگی های کود 20_20_20

خواص و ویژگی های کود 20_20_20

✔️حلالیت بالا در آب
✔️افزایش رشد رویشی گیاه
✔️حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
✔️تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
✔️بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
✔️قابلیت محلولپاشی


مزایای کود فسفر مایع

مزایای کود فسفر مایع

☘️برطرف نمودن کمبود فسفر در گیاهان
🌿برطرف نمودن کمبود نیتروژن در گیاهان
🌱افزایش رشد ریشه در گیاهان
🌳کاهش مقدار pH محلول خاک
🌾حذف اثرات نامطلوب pH بالا در خاک های آهکی
🍃کمک به انحلال عناصر کم مصرف، فسفر و پتاسیم
🌲افزایش رشد رویشی گیاهان
⚪بهبود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی

فواید کود فسفر مایع

فواید کود فسفر مایع

فسفر مایع ترکیبی متشکل از نیتروژن آمونیومی، فسفر و یون های فعال هیدروژن است که با ورود به محلول خاک، اسیدیته آن را کاهش داده و اثر نامطلوب آهک را در خاک خنثی می کنند.
✔️همچنین یون فسفات موجود در این فرآورده، به محض ورود به خاک، توسط گیاهان قابل جذب می باشد و لذا در مراحل ابتدایی رشد گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد.
✅تاثیر این فرآورده در انحلال عناصر کم مصرف خاک، بسیار چشمگیر است.
✔️نیتروژن موجود در این فرآورده نیز به برطرف نمودن علائم کمبود نیتروژن در گیاهان کمک شایانی می کند.
✅در مجموع کاربرد این فرآورده سبب بهبود رشد گیاهان و افزایش محصول خواهد شد.


بهترین تاریخ کشت کلزا

بهترین تاریخ کشت کلزا

✔️تاریخ کشت مناسب، ابزار مدیریتی مهمی بـرای تعیـین بهترین تطابق زمانی مراحل فنولوژیکی گیاه، با عوامل محیطی مؤثر بر آنها می باشد. به طوری که حداکثر عملکرد حاصـل شـود.
✔️برخی از ارقام بهاره کلزا، به جهت برخورداری از تحمل بالا به سرما، امکـان کـشت در پاییز را نیـز دارنـد.
✔️انتخاب تاریخ کشت مناسب، عـلاوه بـر جلـوگیری از اثـرات سوء یخبندان بر محصول، باعث عدم برخورد مراحل حساس گیاه با دماهای بالا، در دوره های انتهایی رشـد می شـود.
✔️بهتـرین محدوده زمانی جهت کشت ارقام کلزا در ساری، در 13 تاریخ، از 15 شهریور تا 15 اسفند، به فاصله 15 روز از یکدیگر، 15 مهر تا 15 آبـان اسـت.
✔️با مطالعه ای در منطقه خرم آباد، دهه سوم شهریور مـاه تـا دهه دوم مهر را بهترین زمان برای کشت کلزا معرفی کرده اند. بـه طوری که در این دامنـه زمـانی، اخـتلاف زیادی معنـی داری از نظـر عملکرد مشاهده نشد.


بیماری سفیدک پودری کدوییان

بیماری سفیدک پودری کدوییان

بیمـارى سـفیدک پـودری یکـى از بیمـارى هـاى مهـم کدوئیـان علـى الخصـوص خیـار، خربـزه، کـدو، طالبـى و هندوانـه مـى باشـد کـه بـه نـام هـاى سـفیدک حقیقـى یـا سـطحى نیـز نامیـده مـى شـود

سـفیدک سـطحى یکـى از بیمـارى هـاى مهـم جالیـز مـى باشـد کـه سـالانه باعـث وارد شـدن خسـارت هـاى فراوانـى بـه محصـولات مختلـف مـى شـود. آلودگـى گلخانـه هـاى تولیـد خیـار بـه ایـن بیمـارى، یکـى از عوامـل کاهنـده تولیـد محصـول اسـت کـه باعـث مصـرف بـى رویـه سـموم شـیمیایى در گلخانـه هـا مـى شـود.

نشانه هاى بیمارى:

اولیــن علائــم بیمــارى بــه صــورت لکــه هــاى کوچــک ســفید آرد آلــود در انــدازه هــاى مختلــف روى برگ هــا و ســاقه ها مــى باشد کــه بــه تدریــج ســطح آن هــا را گــرد ســفید رنگــى فــرا مى گیرد و بــزودى توســعه یافتـه، ظـرف مـدت کوتاهـى پوشـش قارچـى، هـر دو سـطح بـرگ را فـرا مـى گیرد.

نشـانه هـاى اولیـه بیمـارى، در واقـع موقعـى ظاهـر مـى شـود کـه اولیـن گلهـا بـاز شـده و بوتـه هنـوز سـاقه خزنـده خـود را ایجـاد نکـرده اسـت. برگهـاى مبتـلا، سـفید و شـکننده شـده و آلودگـى از بـرگ هـاى پاییـن آغـاز بـه سـمت بـالا پیشـرفت مـى کننـد بـرگ هـاى بـا آلودگـى بیـش تـر، زرد یـا قهـوه اى شـده و خشـک مـى گردند. علائـم آلودگـی در روی سـاقه نیـز دیـده می شـود. بـرگ هـاى آلـوده خشـک و شـکننده مـى شـوند و در آلودگـى شـدید کل بوتـه خشـک مـى شود.میوه کدوییان به طور مستقیم مورد حمله این قارچ قرار نمیگیرند اما به دلیل کمبود سطح برگ ممکن است آفتاب ‌سوخته و کیفیت کاهش یابد.

 

در بوته هــاى مبتــلا میــوه هــا زودتــر از موعــد مقــرر رســیده، شــبکه پوســت آنهــا خــوب تشــکیل نشــده، بافــت آنهــا نــرم مى شــود. عـلاوه بـر ایـن، گوشـت میـوه، بـى مـزه و مـواد جامـد محصـول در آنهـا بـه طـور قابـل ملاحظـه اى کـم مـى گـردد.

کنترل:

استفاده از ارقام مقاوم (معمولاً ارقام زودرس کمتر توسط سفیدک پودرى خسارت مى بینند)

رعایت اصول بهداشتى و کنترل دماى گلخانه

ایجاد تهویه مناسب در گلخانه و کاهش تراکم بوته در واحد سطح

حذف علفهای هرز میزبان و بقایاى گیاهى آلوده از اطراف گلخانه و مزرعه

اجتناب از مصرف بیش از حد کود و آب

پروانه مینوز گوجه فرنگی

پروانه مینوز گوجه فرنگی

شب پره مینوز گوجه فرنگی، علاوه بر گوجه، به سیب زمینی، تاتوره و دیگر علف های هرز خانواده سولاناسه حمله می کند. قدرت تکثیر بالای آن، این پروانه را به مقاوم ترین حشرات نسبت به آفت کش ها تبدیل کروه است.

زمستان را به صورت تخم، شفیره و یا پروانه های بالغ در مزرعه سپری می کند. و در گلخانه نیز به تمامی حالت های ممکن پیدا می شود. این حشره، به تمام مراحل رشدی گوجه (جوانه های انتهایی، برگچه های نازک، ساقه، گل ها و میوه های سبز) خسارت وارد می کند.

لاروها از بافت مزوفیل تغذیه می کنند و مسیر آن ها به صورت لکه های نامنظم روی برگ ها درمی آید. لاروها معمولا برگ ها و ساقه ها را ترجیح می دهند البته ممکن است به زیر تاج میوه و درون میوه نیز نفوذ کنند. میوه ها به صورت جدا نیز روی بوته ها مورد حمله حشره بالغ نیز قرار می گیرند. دالان های تغذیه ای درون میوه نیز، محلی برای ورود عوامل بیماری زای ثانویه و باعث لهیدگی و فساد میوه می شوند. پس خسارت این آفت به دو صورت مستقیم یعنی با کاهش فتوسنتز برگ ها و کاهش محصول، و به صورت غیر مستقیم یعنی ورود عوامل بیماری زای دیگر مانند قارچ ها و باکتری ها، و در نتیجه لهیدگی محصول است.‌ در سیب زمینی فقط به اندام های هوایی آسیب میزند و نمیتواند وارد ریشه و غده های زیر زمینی آن شود.

در صورتی که این حشره کنترل نشود، خسارت آن به صد در صد نیز می رسد. برای ردیابی این حشره می توان مشاهده مستقیم علائم گفته شده و فضولات قهوه ای رنگ لاروها و یا تله های فرمونی استفاده کرد.

روش های کنترل زراعی:

- نصب توری ضد حشره و درب های دوتایی ورودی به گلخانه جهت جلوگیری از ورود حشرات بالغ به گلخانه

- حذف کامل بقایای گیاهی و به ویژه علف های هرز خانواده سولاناسه پس از برداشت محصولات

- یخ آب زمستانه در مزارع گوجه فرنگی

- کوددهی و آبیاری کافی در فصل رشد

- اجرای تناوب زراعی مناسب و رعایت یک دوره بدون میزبان این آفت در مزارع

- آفتاب دهی خاک گلخانه های گوجه فرنگی در ماه های گرم سال به مدت ۴ تا ۵ هفته

- استفاده از نشاهای سالم‌

- از دیگر روش های کنترل می توان به استفاده تله ها اشاره کرد. مانند تله های فرمونی و استفاده از آن ها به ویژه در نقاط حساس گلخانه جهت کاهش تعداد حشرات بالغ

- هم چنین استفاده از تله های ترکیبی تشتی-نوری و هم چنین تله های نواری چسبناک

روش هاق کنترل بیولوژیک:

- محلول پاشی با حشره کش میکروبی مطابق دستورالعمل فنی - برچسب برای کنترل لاروهای سن پایین

- در صورت امکان رهاسازی سن های شکارگر و زنبورهای پارازیتوئید

- کاشت گیاهان جلب کننده عوامل بیولوژیک مثل کدوحلوایی در اطراف مزارع

در صورت ناکافی بودن عوامل ذکر شده می توان از روش های شیمیایی جهت کنترل این آفت استفاده کرد. باید از سموم توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات استفاده کرد، تا عوامل بیولوژیک ضد این آفت و هم چنین حشرات گرده افشان نیز از بین نروند. و هم چنین این حشرات نیز به سموم کشاورزی مقاوم نگردند تا مشکل ساز شوند.


 

بیماری سفیدک داخلی شمام

بیماری سفیدک داخلی شمام

علائم اولیه سفیدک داخلی شمام به صورت لکه های کلروتیک کوچک در برگهای پایینی و سپس در برگهای جوان، حاشیه لکه ها نامنظم، زمانی که سطح برگ برای مدت طولانی مرطوب باشد،

کاشت سبزی و صیفی جات در آپارتمان

کاشت سبزی و صیفی جات در آپارتمان

برای کاشت سبزی، کافی است یک پنجره آفتاب گیر داشته باشید. می توانید جلوی پنجره تان سبزی ها را پرورش دهید.

نحوه کاشت و خواص لوبیا سبز

نحوه کاشت و خواص لوبیا سبز

لوبیا سبز گیاهی یکساله است از خانواده باقلائیان، که بسیار کم کالری بوده و فاقد چربی است. گونه‌های مختلف آن از نظر شکل بوته، طول و غلاف و تعداد دانه در غلاف و اندازه دانه با هم متفاوت می‌باشند؛

کدام سبزی؛ کدام فصل؟

کدام سبزی؛ کدام فصل؟

به سبب افزایش کمیت و کیفیت سبزیجاتی که کشت میشود، نخست باید بدانیم که چه سبزی را در چه فصلی کشت کنیم‌.
به طور کلی سبزیجات را به دو دسته سبزیجات فصل سرد و سبزیجات فصل گرم، تقسیم بندی میکنند.
سبزیجات فصل سرما از جمله خوراکی های مغذی و مفیدی هستند که قابلیت کشت آنها در پاییز و زمستان نوعی مزیت محسوب می شود. چون بسیاری از گیاهان به خاطر حساسیتی که نسبت به تغییر فصل و دما دارند تاب تحمل سرما را نداشته و وقتی در معرض سرمازدگی قرار می گیرند از بین رفته یا به شدت آسیب می بینند. اما سبزیجات پاییزی و زمستانی نسبت به سرما مقاوم بوده و به خوبی رشد می کنند.
سبزیجات فصل گرما نیز، به شدت دمای بالاتر و بادهای فصلی مقاوم اند.
از جمله سبزیجات فصل سرد میتوان موارد زیر را نام برد:
انواع کلم ها: کلم بروکلی، کلم پیچ، کلم قمری و...
هویج
چغندر
اسفناج
شلغم
تره فرنگی
 کاهو
خردل
پیاز
نخودفرنگی
تربچه
سیر و ...
از جمله سبزیجات فصل گرم نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بادمجان
گوجه
انواع فلفل
خیارسبز
کدو
هندوانه
لوبیاسبز
جعفری
شنبلیله
شوید
ریحان
ترخون
عدس 
نخود و ....