خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاریخچه بذور

  • ۹۲۳

تولید دانه، بنیاد کشاورزی اولیه و تمدنهای بعدی را تشکیل داد. زمانی که بشر کشت، برداشت و نگهداری بعضی از گیاهان علوفه ای را آموخت، کوچ نشینی را رها کرده و اقامتگاه دائمی را برای خود برگزید.