• 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

باغبان؛ دوستدار کشاورزان ایران

باغبان؛ دوستدار کشاورزان ایران

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09010826695

ساعت کار پاسخگویی تلفنی:  9 صبح تا 9 شب

باغبان؛ انتخاب کشاورزان نمونه

باغبان؛ انتخاب کشاورزان نمونه

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

ساعت کار پاسخگویی تلفنی:  9 صبح تا 9 شب

با هم کرونا را شکست می دهیم

با هم کرونا را شکست می دهیم

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

ساعت کار پاسخگویی تلفنی:  9 صبح تا 9 شب