خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مقاومت به علف کش ها

  • ۷۷
مقاومت به علف کش ها
_ از کاربرد مکرر یک نوع علفکش یا علفکش های با نحوه عمل یکسان طی سالیان متمادی پرهیز شود. کاربرد مکرر علفکش ها سبب بروز مقاومت در علف های هرز می شود.
_ مقاومت برخی علف های هرز باریک برگ به تاپیک و مقاومت برخی علف های هرز پهن برگ به گرانستار، بر اثر کاربرد مکرر این علفکش ها در بسیاری از مزارع گندم کشور به اثبات رسیده است. 
محدودیت های کاربرد علفکش ها:
_ از کاربرد باریک برگ کش های تاپیک، سافیکس، آپیروس، آتالنتیس، اتللو در مزارع جو اکیدا خودداری شود.
سافیکس بی دبلیو برای کنترل علف های هرز مزارع جو قابل کاربرد است.
_ از مصرف باریک برگ کش آکسیال در مزارع گندم دوروم خودداری شود.

اختلاط پذیری علف کش ها و آفت کش ها

  • ۱۱۲
اختلاط پذیری علف کش ها و آفت کش ها

اختلاط علفکش هاصرفاً بر اساس دستورالعمل های علمی فنی قابل توصیه است. هر چند اختلاط  علفکش ها و حتی علفکش ها با سایر آفتکش ها و کودهای ریزمغذی از نظر کاهش هزینه سمپاشی و جلوگیری از آسیب ناشی از تردد زیاد در سطح مزرعه مفید است، ولی این امر می بایست با رعایت ملاحظات ذکرشده در برچسب سموم و بر اساس توصیه علمی فنی، متکی به تجربیات میدانی باشد.

_ به طور معمول کاربرد کودهای ریزمغذی به صورت مخلوط با علفکش برای کنترل علف های هرز، فاقد تأثیر گیاه سوزی روی گندم است. با این حال مبنای عمل برای هر گونه اختلاط، دستورالعمل و نکات ذکر شده در برچسب سموم و نظرات کارشناسان مربوطه است.

_ "تری بنورون متیل" به دلیل اختلاط پذیری با باریک برگ کش ها و قیمت مناسب، رایج ترین پهن برگ کش مورد استفاده در کشور است. 

باید توجه داشت که استفاده مکرر از یک علفکش یا علفکش های با نحوه عمل مشابه، خطر بروز مقاومت علف های هرز را در پی خواهد داشت. در صورت ضرورت کاربرد توام باریک برگ کش و پهن برگ کش در مزارع گندم میتوان از "برومایسید ام آ" یا "بروموکسینیل"مخلوط با باریک برگ کشها نیز استفاده نمود.

_ گرانستار، بروموکسینیل و برومایسید ام آ، با اکثر باریک برگ کشها قابل اختلاط هستند.

_ اکثر پهن برگ کش ها روی کارایی باریک برگ کشی تاپیک اثرات آنتاگونیستی دارند. تاپیک با توفوردی قابل اختلاط نیست. در صورت اختلاط تاپیک با توفوردی یا برومایسید، مقدار کاربرد تاپیک را به 2/1 – 1 لیتر در هکتار افزایش دهید.

 - آکسیال جدید با بروموکسینیل و گرانستار قابل اختلاط است.

_ ایلوکسان با پهن برگ کش ها به استثنای برومایسید ام آ و گرانستار خودداری شود.

_ سافیکس بیدبلیو حداقل با یک هفته فاصله نسبت به زمان کاربرد توفوردی مصرف شود.

_ تراکسوس با علفکش های سولفونیلاوره و برومایسید ام آ قابل اختلاط است. 

البته بر اثر اختلاط ممکن است مقداری اثر باریک برگ کشی کاهش یابد. از اختلاط تراکسوس با توفوردی و دوپلوسان سوپر خودداری شود.

_ از اختلاط علفکش اتللو با گروه حشره کش های فسفره آلی، کودها و روغن ها مانند ولک، خودداری شود.

کنترل علف های هرز مشکل ساز

  • ۹۲
کنترل علف های هرز مشکل ساز

علفکش ایلوکسان برای کنترل یولاف وحشی و چچم توصیه میشود. 

_علفکش دوپلوسان سوپر روی پنیرک و ارشته خطایی تأثیر کنترلی مناسبی دارد.

 برای کنترل علفهای هرز پهن برگ کند رشد مثل گشنیزک، شاهتره، گندمک و

سیزاب، کاربرد علفکشهای بازدارنده ALS در مقایسه با علفکشهای هورمونی 

مؤثرتر است.

_ کارایـی کنترلـی علفکش بوکتریل روی گشـنیزک وحشـی و کارایی کنترلی 

علفکـش بازاگراندیپـی روی علف هرز پیچکبند مناسـب اسـت.

_طیف کنترلی باریکبرگ کش فلمپروپامایزوپروپیل (سافیکس بیدبلیو) محدود

به کنترل علف هرز یوالف وحشی است.

_باریک برگ کش های آکسیال و تراکسوس قادر به کنترل علف هرز جودره نیست.

_ایلوکسان برای کنترل یولاف وحشی، خونیواش و چچم در مراحل انتهای پنجه زنی آنها مناسب نیست.

_ علفکش آپیروس برای کنترل علف هرز جودره و برخی دیگر از علفهای هرز 

باریک برگ مقاوم مناسب است. برای افزایش کارایی علفکش آپیروس افزودن 

سیتوویت (0/25 درصد حجمی یا به عبارتی یک لیتر برای سمپاش 400 لیتر)

توصیه میشود. آپیروس به علاوه سیتوویت 0/25 درصد به همراه سولفات آمونیوم (نیتروژن 20 درصد؛ به میزان 3 درصد حجمی) برای کنترل علف هرز جودره مناسب است.

_برای بهبود طیف کنترلی علفهای هرز پهن برگ میتوان دوسوم مقدار توصیه شده یکی از پهن برگ کش های رایج را همراه آپیروس به کاربرد.

_ علفکش توتال برای کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم مناسب است. کاربرد

 ماده افزودنی همراه (0/25 درصد حجمی یا به عبارتی یک لیتر برای سمپاش 400 لیتری) سبب افزایش کارایی علفکش میشود. توتال به علاوه مویان (0/25درصد حجمی)به همراه سولفات آمونیوم 3 درصد حجمی  برای کنترل علف هرز جودره مناسب است.

آلکورنین

  • ۱۲۸
آلکورنین

معرفی محصول:

بیماری های قارچی و باکتریایی یکی از مهمترین مشکلات تولید محصولات کشاورزی است. آلکورنین حاوی عناصر تغذیه ای به صورت فسفیت پتاسیم بوده و در کنترل مهمترین بیماریهای گیاهی به خصوص ارونیا و فایتوفترا موثر است. فسفیت پتاسیم به سرعت در اندامهای گیاه منتقل شده و به سوی بافت های آلوده حرکت خواهد کرد. رشد پاتوژن های گیاهی و اسپورزایی قارچ را متوقف کرده و توان دفاعی گیاه در برابر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. مس موجود در این محصول از قابلیت تحرک بالایی در اندامهای گیاه برخوردار است، در نتیجه به سرعت از طریق آنها منتقل شده و به سوی جوانه و بافتهای آسیب دیده حرکت می‌کند. آلکورنین یک قارچ و باکتری کش سیستمیک، حاوی پتاسیم به علاوه مس است.

آلکورنین میزان فنول و فیتوالکسین گیاه را افزایش می دهد که مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماری افزایش می‌یابد. مهمترین بیماریهای گیاهی که می تواند بر روی آنها موثر بوده و در بازه زمانی اندکی آنها را کنترل نماید، بیماری های ناشی از باکتری ارونیا و قارچ فایتوفتراست:

ارونیا: این باکتری اصولاً باعث پوسیدگی نرم در صیفی جات و درختان میوه می‌گردد. در درختان سیب و گلابی نیز باعث بیماری آتشک می شود.

فایتوفترا: این قارچ باعث گندیدگی ریشه، غده، میوه و برگ گیاهان می گردد.

روش مصرف:

آلکورنین از طریق محلول پاشی برگ و استفاده مستقیم در خاک و تنه پاشی طبق جدول توصیه مصرف می گردد.

ترکیبات:

ازت، فسفر، پتاسیم، مس

توصیه میزان مصرف:

خاکی: 2 تا 5 لیتر در هکتار (کود آبیاری)

محلولپاشی: 1 تا 2 لیتر آلکورنین در 1000 لیتر آب

زمان مناسب مصرف:

در مزارع جالیز یعنی هندوانه، خربزه، کدو و طالبی حداکثر یک لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده شود. در هوای خنک و صبح یا عصر استفاده شود. فاصله دفعات مصرف حداقل یک هفته باشد.

قابلیت ترکیب:

آلکورنین با روغن ها، ترکیبات گوگردی و همچنین ترکیباتی که کاملاً اسیدی یا قلیایی باشند قابلیت ترکیب ندارد. توصیه می‌شود قبل از ترکیب با سموم و کودها قابلیت اختلاط آلکورنین مورد بررسی قرار بگیرد.

شرایط نگهداری:

در محیط خشک و خنک و سربسته، دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نحوه سفارش:

برای سفارش تلفنی این محصول در سراسر کشور، با واحد فروش خدمات کشاورزی باغبان تماس حاصل فرمایید:

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

همچنین برای خرید آنلاین به فروشگاه اینترنتی اگری استور مراجعه نمایید: (روی لینک زیر کلیک کنید)

agriculture-store.ir

اصول به کارگیری علف کش ها به ویژه در مزارع گندم

  • ۸۲
اصول به کارگیری علف کش ها به ویژه در مزارع گندم

_علفکش ها را بر اساس تجویز کارشناسان مروج مسئول پهنه مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان و متخصصان مؤسسات و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی از مراکز فروش دارای مجوز رسمی از سازمان حفظ نباتات خریداری کنید. هنگام خرید علفکش به اصالت شرکت سازنده، تاریخ تولید وتاریخ انقضاء به دقت توجه نمایید. از خرید علفکش از افراد متفرقه یا مراکز غیر مجاز خودداری شود.

_ علفکش متناسب با طیف گونه های علف هرز غالب مزرعه انتخاب شود. از این رو شناسایی علف های هرز مزرعه به خصوص در مرحله دانه رستی در مزارع گندم، اولین گام برای انتخاب علفکش مناسب است.

_ اکثر علفکش های دو منظوره به ثبت رسیده برای مزارع گندم، بازدارنده استولاکتات سینتاز هستند و برای کنترل علفهای هرز مقاوم به علفکش به ثبت رسیده اند. بنابراین این گروه از علف کش ها را نباید به عنوان علفکشهای اصلی در برنامه مدیریت شیمیایی علف های هرز مزارع گندم وارد نمود. 

_ از کاربرد گسترده و مکرر علفکش های دو منظوره خودداری شود. آپیروس توتال برای کنترل علف هرز مشکل ساز جودره در مزارع گندم مورد استفاده قرار گیرند.

آتالنتیس و اتللو نیز برای کنترل علف های هرز مقاوم به علفکش های بازدارنده های ACCase استفاده شوند.

_ مقدار کاربرد علفکش بر اساس توصیه ذکر شده در برچسب علفکش و نظر 

کارشناس مربوطه رعایت شود.

_ سمپاشی در زمان مناسب از نظر مرحله رشدی گندم و علف های هرز صورت گیرد.

بهترین مرحله برای کاربرد علفکش ها مرحله پنجه زنی گندم است، زمانی که علف های هرز نیز در مراحل اولیه رشد هستند. کاربرد علفکش ها به خصوص آتالنتیس، اتللو، دیالن سوپر و توفوردی بعد از مرحله رشدی ظهور گره دوم ساقه گندم، سبب آسیب جدی به گیاه زراعی میشود.

_ پیش از سمپاشی نسبت به تنظیم صحیح و کالیبراسیون سمپاش اقدام شود. 

قرارگیری بوم سمپاش در ارتفاع مناسب به خصوص متناسب با سرعت وزش باد در کاهش بادبردگی مؤثر است. از هم پوشانی درست الگوی پاشش نازلها برای حصول سمپاشی یکنواخت اطمینان حاصل شود. 

_ در صورت سردی هوا و پایین بودن دمای آب سمپاشی، علفکش هایی نظیر گرانستار، آپیروس و توتال را ابتدا در ظرف مناسب در آب ولرم کامل حل کنید و سپس در مخزن سمپاش بریزید.

_ مقدار آب و کیفیت آب سمپاشی بر کارایی علفکش تأثیرگذار است. برای 

سمپاشی از آب گل آلود دارای سختی زیاد استفاده نشود. افزودن کود سولفات آمونیومدبه مقدار 5 کیلوگرم به هر مخزن 400 لیتری قبل از افزودن علفکش، برای کاستن از اثرات منفی سختی آب کارساز است.

_ در شرایط تنش های محیطی از قبیل سرما یا گرمای شدید، خشکی زیاد،  آبماندگی در سطح مزرعه و... از کاربرد علفکش خودداری شود. تنشهای 

محیطی به دلیل تأثیر منفی بر فرآیندهای رشد و انتقال مواد در گیاهان، انتقال کافی علفکش به محل هدف را محدود میسازند. کاربرد علفکش لوگران اکسترا در هوای گرم سبب کاهش کارایی آن میشود.

_ حین سمپاشی اقدامات ایمنی به طور کامل رعایت شود.

_ رعایت حداقل فاصله زمانی بدون بارندگی مورد نیاز برای جذب علفکش پس از انجام سمپاشی ضروری است. حداقل فاصله زمانی مورد نیاز تا قبل از بارش بسته به نوع فرموالسیون علفکش متفاوت است. حداقل فاصله زمانی مورد نیاز تا قبل از بارندگی در مورد توفوردی 6-2ساعت، گرانستار 6-4ساعت و برای اکثر باریک برگ کش های گندم 2ساعت است.

_ برای اجتناب از خسارت به کشتهای حساس در مزارع و باغات مجاور، به هنگام سمپاشی مراقب بادبردگی علفکشها باشید.

_ بعد از کاربرد علفکش، شستشوی سمپاش به روش صحیح ضروری است. این موضوع به خصوص در مورد علفکشهای هورمونی مثل توفوردی بسیار مهم است. 

بنا به احتیاطی از نظر باقی ماندن مقدار کمی علفکش هورمونی در ته مخزن سمپاش، میتواند به هنگام مبارزه با آفات در سایر محصولات خسارت جدی در پی دارد.

_ علفکش های سولفونیل اوره مانند گرانستار، آپیروس، توتال، آتالنتیس و اتللو به pH اسیدی آب نیاز ندارند. در مورد این گروه از علفکش ها اصلاح کننده pH استفاده نشود.

عوارض مصرف بیش از حد سموم

  • ۱۵۳
عوارض مصرف بیش از حد سموم

یکی از موثرترین روش های مبارزه با آفات و بیماری ها، استفاده از سموم و در واقع سم پاشی است. هر چند مصرف منطقی سموم در کنترل آفات موثر است، اما هیچ گاه نباید عوارض و معایب آن ها را فراموش کرد.

گروه های مختلف آفت کشها

  • ۱۱۶
گروه های مختلف آفت کشها

کنترل صحیح علف های هرز

  • ۱۱۰
کنترل صحیح علف های هرز

استفاده از علف کش ها در باغات میوه، جهت مبارزه با علف های هرز با احتیاط هایی همراه است؛ بدین جهت اکثرا، به روش مبارزه مکانیکی (از بین بردن بوسیله بیل یا دست و ...) اکتفا می کنند.

سموم غیرمجاز چه سمومی هستند؟

  • ۱۴۳
سموم غیرمجاز چه سمومی هستند؟
این روزها، به خصوص در نقاطی از کشور که کشاورزی رونق دارد، فروشگاه های سم و کود به وفور یافت میشوند. نکته مهم این جاست که باید تشخیص دهیم سمی که در حال خرید آن هستیم، جز سموم مجاز و کم خطر برای انسان است یا خیر؟
تعریف سموم غیرمجاز:
۱/فاقد برچسب استاندارد بلشد؛
۲/مطابق مصوبه هیئت نظارت سموم نباشد؛
۳/بسته بندی آن ها به صورت غیرمجاز تغییر یافته باشد؛
۴/در لیست سموم مجازی که از سوی سازمان حفظ نباتات اعلام شده باشد، موجود نباشد.
۵/به طور غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده باشد.
۶/فاقد مجوز توزیع و آزمایشات کننرل کیفی باشد.
۷/خارج از مراکز تولید، توزیع و فروش به بازار عرضه گردد.

سم آبامکتین

  • ۲۷۳
سم آبامکتین


ابزار وبمستر