• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود 20 - 20 - 20 جنوبگان

کود 20 - 20 - 20 جنوبگان

✅کودی کامل با نسبت متعادل عناصر ازت، فسفر و پتاسیم و حاوی عناصر میکرو


✅دارای اســیدهای آلــی جهــت بهبــود عملکــرد و افزایــش مقاومــت گیاهان

دارای عصاره جلبک به عنوان محرک رشد


✅قابل مصرف جهت تمامی کشت های زراعی و باغی

فرمول بهینه با حلالیت بالا و جذب سریع از طریق محلول پاشی


✅قابل مصرف در سیستم های آبیاری نوین و تحت فشار


کود بیولوژیک چیست؟

کود بیولوژیک چیست؟

اصطلاح کودهـای بیولوژیـک تنهـا بـه مـواد آلـی حاصل از کودهای دامی، بقایـای گیـاهی، کـود سـبز و غیـره اطـلاق نمی شود، بلکه ریز موجـودات باکتریـایی و قـارچی و مـواد حاصـل از فعالیت آنها در رابطه بـا تثبیـت نیتـروژن و فراهمـی فسـفر و سـایر عناصـر غــذایی از جملـه مهم تــرین کودهـای بیولوژیــک محســوب می گردند.

(باکتری های مفید آزادزی موجـود در خـاک کـه باعـث بهبود رشد گیاهان می گردند، به نام ریزوبـاکتری هـای تحریـک کننده رشد گیاه شناخته می شوند که با تولید هورمون های گیـاهی بـه صورت مستقیم و با تثبیت نیتروژن، تسهیل جذب عناصر بـه صـورت غیر مستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند.

توصیه هایی در رابطه با کوددهی

توصیه هایی در رابطه با کوددهی

نیاز  کودهای فسفر و پتاس در زمین های شنی بیشتر از زمین های رسی می باشد.  ✔استفاده از سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم باعث کاهش PH خاکهای قلیایی می شود.

🔸بایستی توجه داشت که مصرف زیاد فسفر مانع جذب عناصر آهن، روی، و منگنز یا حتی عناصر ازت و پتاس می شود.

🔸مصرف کود سولفات پتاسیم در زمینهای شور موجب کاهش کلرور سدیم می گردد اما در خاکهایی که شور نیست از کلرور پتاسیم هم می توان استفاده نمود.

🔸استفاده بی رویه  از ازت بعلت افزایش رشد سبزینه ای و برهم زدن نسبت کربن به نیتروژن (C به N) مناسب نیست.

🔸کود اوره به عنوان مهمترین ترکیب ازت دار، تقریبا برای هر خاکی مناسب است.  

🔸 بهترین کود در مراحل اولیه رشد کودهای فسفر بالا و پتاس بالا هستند. 

 👈 تاکید می شود بر اساس آنالیز آزمایشگاهی و نیاز واقعی مزرعه، با مشورت و توصیه کارشناسان مجرب با اطمینان از اصالت و کیفیت کود، اقدام به مصرف کودها شود. 

👈 مصرف بی رویه کودها ممکن است عوارضی از قبیل برهمکنشهای منفی، شور شدن خاک، مسمومیت خاک، آسیب به موجودات مفید خاک و .... را به همراه داشته باشد.

فروت ست

فروت ست

اهمیت محلول پاشی فروت ست:

فروت= میوه 

سِت= تشکیل(Fruit Set)

فروت ستینگ به فرایند تشکیل جوانه گل، گل انگیزی و لقاح و تشکیل میوه می گویند.

این فرآیند از بعد از برداشت میوه شروع و تا بهار سال آینده بعد از تشکیل میوه ادامه دارد.

برای مدیریت این فرآیند کوددهی های فروت ست به توصیه کارشناسان بین باغداران رواج پیدا کرده است.

فرمول کودی کلاسیک رایج شامل نیتروژن، روی و بُر می باشد.

زمان‌های پاشش:

 1. بعد از برداشت میوه تا زمانی که برگ ها دچار خزان نشده و کاملا شاداب هستند.

در بین درختان میوه استثنائاتی وجود دارد که مختص فیزیولوژی آن گونه می شود مانند مرکبات.

2. تورم کامل جوانه در ابتدای فصل رشد (بهار)

با بررسی های دقیق تر در سال های اخیر علاوه بر محلول پاشی، کودآبیاری هم توصیه می شود. که علاوه بر عناصر ذکر شده پتاسیم، کلسیم، منگنز و ... هم توصیه می گردد.

عوامل موثر بر کمبود آهن

 

چندین عامل باعث کمبود آهن میشود که شامل:

 

1 -پائین بودن میزان آهن خاک

 

2 -بالا بودن غلظـت فلـزات سـنگین،

 

3 -تهویه ضعیف (زیادی Co2)

 

4 -درجه حرارت زیاد

 

5 -مصرف زیـاد کـود حیوانی(مخصوصاً در خاکهـای قلیـایی)

 

6 -پـائین بـودن میـزان مـواد آلـی (مخصوصـاً در خاک های اسیدی)

 

7 -اسیدیته زیاد خاک

 

8-اختلافات ژنتیکی

 

9-صدمات ریشه میباشد.

 

کمبود آهن، مشابه کمبود منیزیم، باعث میشود که تولید کلروفیل مختل گردد و میـزان کلروفیل برگ های جوان کم شود. در بیشتر گیاهان کلروز ابتدا بین رگبرگها مشـاهده می گردد.

 

غلظت آهن کل ممکن است در جاهایی که علائم کمبود مشاهد میشود بالاتر از غلظت آن در بافت های طبیعی باشد.حتی ممکن است نسبت Fe/P در این مواقـع بیشـتر از حـالتی باشد که برگ ها سبز هستند. بنابراین غلظت آهن کل کـاربرد کـم تری در تشخیص کمبود آهن دارد.

 

برای بر طرف کردن کمبود آهن می توان از فرم های آلـی وغیـر آلـی آهـن اسـتفاده کـرد.

 

منابع غیر آلی آهن شامل سولفات آهـن II ،سـولفات آهـن III ،اکسـید آهـن، سـولفات آهـن آمونیاکی و فسفات آهن آمونیاکی می باشد که البته ** این فرم ها زیاد رضایت بخش نمی باشـند. زیرا فرم های اکسیدی آهن (آهن III ظرفیتی) به فرم محلول نیستند.

 

منابع آلی آهن شامل کلات های آهن، مورد توجه بیشتری هستند و از کـلات هـای آهـن می توان EDTA ،HEDTA ،CDTA ،DTPA وEDDHA را نام برد. محلول پاشی با کلات آهن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تـر اسـت. در صـورتی کـه از سیسـتم آبیـاری قطـره ای اسـتفاده می شود کاربرد آهن در آب آبیاری توصیه میشود.

کلات آهن دیپ گرین

کلات آهن دیپ گرین

نحوه سفارش:

برای سفارش تلفنی این محصول در سراسر کشور، با واحد فروش خدمات کشاورزی باغبان تماس حاصل فرمایید:

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

همچنین برای خرید آنلاین به فروشگاه اینترنتی اگری استور مراجعه نمایید: (روی لینک زیر کلیک کنید)

agriculture-store.ir

کلات آهن فلش گرین

کلات آهن فلش گرین

نحوه سفارش:

برای سفارش تلفنی این محصول در سراسر کشور، با واحد فروش خدمات کشاورزی باغبان تماس حاصل فرمایید:

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

همچنین برای خرید آنلاین به فروشگاه اینترنتی اگری استور مراجعه نمایید: (روی لینک زیر کلیک کنید)

agriculture-store.ir