خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

شرایط احداث باغ خرمالو

خرمالو در طول فصل رشد به دمای 16-22 درجه سانتی گراد نیاز دارد و هوای آفتابی برای رسیدن میوه لازم است. مقاومت این گیاه نسبت به سرما طوری است که تا 15- درجه سانتیگراد را تحمل می کند. خاک های متوسط نظیر خاک لومی و شنی مناسب این گیاه است و اگر خرمالو در خاک سنگین کشت گردد، اکثر میوه ها ریزش میکند. لذا زمین مورد کشت بایستی دارای زهکش خوبی باشد. زمینی که برای احداث باغ خرمالو انتخاب می شود، باید در عمق حداقل یک متری کاملا خشک بوده، به عبارتی سطح ایستابی پایین تر از یک متر باشد.
فواصل کاشت درخت با توجه به نوع رقم، پایه، نوع خاک و نحوه مدیریت کنوپی درختان مورد استفاده متفاوت است. 
به عنوان نمونه، ارقام پاکوتاه را می توان در فواصل 5/2 * 5 متر کشت نمود (800 درخت در هر هکتار).
ارقام نیمه پاکوتاه را در فواصل 3*5 متر (660 درخت در هر هکتار) و ارقام پر شاخ و برگ را در فواصل 5/4 * 6 متری (370 درخت در هکتار) احداث نمود.

نکاتی در رابطه با برداشت انگور

نکاتی در رابطه با برداشت انگور

برداشت میوه باید صبح زود و یا عصر، موقعی که هوا خنک است، انجام گیرد. از برداشت انگورهـا در روزهای بارانی و یـا خیلی گرم، خودداری شود. عمل برداشت باید با چاقو یا قیچی تیز و با حداکثر طول دم خوشه انجام گیرد. 

از تمـاس دسـت بـا حبـه هـای انگـور خـودداری شـود و هـر گونـه حمـل و نقــل بایستی توســط انتهای دم خوشــه انجام گیرد. انگورهای درجه یک، درشت و بدون عیب با ظاهری بازار پسند که از حیث حبه پر اما نه زیاد فشرده باشند، برای نگهداری مناسب است.
درصورتی که تراکم حبه هـا روی بعضی از خوشه ها زیاد باشـد و بـه دلایلی بخواهنـد ایـن قبیـل خوشه ها را نیز نگهداری نماینـد، بایـد ابتدا آن را بـه نحوی تنک کـرد کـه از یک طـرف هـوا بتوانـد بـه راحتی بـه تمـام حبه های روی خوشه برسد و از طرف دیگـر خوشه ها لخت و بد منظره نشود. 
همچنیـن درصورتی کـه خوشه دارای حبه های نارس، لهیده، گندیده، ترکیده و یا خشک باشد، باید آن ها را با دقت و به طوری که به سایر حبه ها صدمه نرسد، قطع و حذف نمود.

عارضه پفکی شدن نارنگی

بر اساس شواهد به دست آمده، میوه های با رسیدگی زیاد، عدم تعادل نسبت ازت به فسفر و درختان قوی باعث ایجاد ضخامت در پوست و جدا شدن آن از گوشت می شوند. این پدیده در نارنگی های پونکن و ساتسوما شایع است. در برخی ارقام چون نارنگی نوشین می تواند ژنتیکی باشد. برداشت در مرحله صحیح رسیدگی، تیمار التیام دهی قبل از انبار، تهویه مناسب انبار و اجتناب از انبارمانی طولانی مدت در رطوبت نسبی بالا، آسیب پفکی شدن را کاهش می دهد.

 

آفتاب سوختگی تنه و شاخه درختان

آفتاب سوختگی تنه و شاخه درختان

در اثر تابش مستقیم آفتاب روی تنه و سرشاخه های درختان انار، به ویژه در سمت آفتابگیر، پوست از بین رفته، متورق شده و از پوست در قسمت های چوبی جدا می گردد.

معمولا قسمت های سایه (سمت شمال تنه) سالم می باشد. شاخه ها و تنه های مبتلا، سبز خشک یا زرد خشک می شوند، اما ریشه ها سالم هستند. 
خسارت این عارضه بر روی تنه های شیبدار، به خصوص اگر شیب رو به جنوب باشد، به دلیل تابش عمودی تر خورشید شدیدتر می باشد. 
حمله ی حشرات چوبخوار و پوستخوار به ویژه سوسک چوبخوار انار نیز موجب تشدید عارضه می گردد.
رنگ آمیزی تنه و سرشاخه هایی که در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گرفته اند، به وسیله ی مواد سفید رنگ بی اثری مثل مخلوط گل سفید (نوعی رس) و آرد جو قادر است از شدت تابش و در نتیجه از ایجاد خسارت به طور کاملا معنی داری جلوگیری نماید.

زمین‌های شور نامناسب برای کشاورزی

زمین‌های شور نامناسب برای کشاورزی

شور شدن خاک فاکتوری محیطی است که تا حد زیادی رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار داده و محدودیتی عمده برای تولید محصول است. 

منشاء خاک شور یک یا ترکیبی از عامل های نوع اول یا ثانویه می باشد. شوری اولیه ناشی ازعواملی نظیر: هوازدگی سنگ ها، بالا آمدن موئینگی آب های زیرزمینی لب شور کم عمق، نفوذ آب دریا در ساحل، دمیده شدن نمک و شن دریا توسط باد به خشکی و ممانعت از زهکشی است. 
در حالی که شور شدن ثانویه ناشی از فعالیت های انسانی از قبیل آبیاری بدون سیستم زهکشی مناسب، پساب های صنعتی، استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی، حذف پوشش گیاهی طبیعی و جاری شدن سیل با آب های غنی از نمک، سطح آب زیر زمینی بالا و استفاده از آب های زیر زمینی با کیفیت کم برای آبیاری می باشد.
تاثیرات مخرب تنش شوری بر رشد گیاه مربوط به پتانسیل اسمزی کم محلول خاک(تنش آبی)، عدم تعادل تغذیه ای، اثر مختص یون (تجمع یون های سدیم و کلر) و یا ترکیبی از این عوامل است.

بازدید از باغ چدرویه؛ کمبود روی مرکبات و سفیدک انگور

بازدید از باغ چدرویه؛ کمبود روی مرکبات و سفیدک انگور

در بازدید از باغ آقای اسکندر یوسفی واقع در منطقه چدرویه شهرستان جهرم، به تاریخ بیست و یک اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ نظرآباد؛

بازدید از باغ نظرآباد؛

در بازدید از باغ آقای جعفر پهلوان واقع در منطقه نظرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ چنارسوخته؛ درختان پرثمر بادام، انجیر، گوجه سبز و...

بازدید از باغ چنارسوخته؛ درختان پرثمر بادام، انجیر، گوجه سبز و...

در بازدید از باغ آقای رحیمی واقع در منطقه چناران شهرستان جهرم، به تاریخ دوازده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ حیدرآباد؛ تریپس و کمبود شدید ریزمغذی ها

بازدید از باغ حیدرآباد؛ تریپس و کمبود شدید ریزمغذی ها

در بازدید از باغ آقای شجاعت پیشه واقع در منطقه حیدرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ یازده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ مرکبات فرهنگ شهر؛ پسیل، مینوز و نماتد

بازدید از باغ مرکبات فرهنگ شهر؛ پسیل، مینوز و نماتد

در بازدید از باغ آقای گستهم نژاد واقع در منطقه فرهنگ شهر جهرم، به تاریخ ده اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ مرکبات گلک؛ گلدهی بهاره، آفات و کمبود مواد تغذیه ای

بازدید از باغ مرکبات گلک؛ گلدهی بهاره، آفات و کمبود مواد تغذیه ای

در بازدید از باغ آقای محتشمی واقع در منطقه باروس شهرستان قیر و کارزین، به تاریخ چهارده اسفندماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ مرکبات گراش؛ شیوع بیماری قارچی آنتراکنوز

بازدید از باغ مرکبات گراش؛ شیوع بیماری قارچی آنتراکنوز

عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات، قارچ Colletotrichum gloeosporioides می باشد. در اثر این بیماری برگها ابتدا زرد و سپس خشک می شوند و در نهایت می ریزند.

بازدید از باغ مرکبات باروس؛ گموز و سرخشکیدگی مرکبات

بازدید از باغ مرکبات باروس؛ گموز و سرخشکیدگی مرکبات

عامل بیماری سرخشکیدگی مرکبات قارچ Nattrassia mangiferae نام دارد. عامل بیماری در مرحله اولیه که اواسط بهار می باشد، باعث پژمردگی و زوال در شاخه های انتهایی درخت می شود که این حالت با گرمتر شدن هوا شدت پیدا می کند.

بازدید از باغ مرکبات موردک؛ سنگینی آب و خاک و شپشک سخت جان

بازدید از باغ مرکبات موردک؛ سنگینی آب و خاک و شپشک سخت جان

در بازدید از باغ آقای سلیمانی واقع در منطقه موردک شهرستان جهرم، به تاریخ نهم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ مرکبات سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

بازدید از باغ مرکبات سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

گلدهی درختان مرکبات در فصل پاییز مساله ای است که در چند سال اخیر بیش از پیش مشاهده میشود. بسیاری از کارشناسان علت اصلی این موضوع را تغییر اقلیم و شرایط آب و هوایی نسبت به گذشته می دانند.

بازدید از باغ مرکبات حیدرآباد؛ طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

بازدید از باغ مرکبات حیدرآباد؛ طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

در بازدید از باغ آقای اسماعیلی واقع در منطقه حیدرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ هفتم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ مرکبات محمدآباد؛ وجود آفات، عارضه زوال و کمبود عناصر

بازدید از باغ مرکبات محمدآباد؛ وجود آفات، عارضه زوال و کمبود عناصر

در بازدید از باغ آقای رحمانیان واقع در منطقه محمدآباد شهرستان جهرم، به تاریخ ششم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ مرکبات دشت دال؛ آفتاب سوختگی شدید درختان لیموخارگی

بازدید از باغ مرکبات دشت دال؛ آفتاب سوختگی شدید درختان لیموخارگی

در بازدید از باغ آقای باروزه واقع در منطقه دشت دال شهرستان جهرم، به تاریخ هفت تیرماه هزار و سیصد و نود و نه، با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

ابزار وبمستر