آهن آیرون تک 1148

کود

دارای اورتو - اورتو چهار و هشت درصد، دارای شش درصد آهن  EDDHA باند شده با پتاسیم، در   PHبین 3 تا 11 به راحتی قابل جذب است، صد در صد محلول در آب می باشد و به واسطه داشتن ایزومر ارتو – ارتو چهار و هشت دوام و ماندگاری زیادی در خاک های آهکی دارد و اثرات خود را بیشتر از کودهای مشابه حفظ می کند.

میزان مصرف:

مرکبات: 10 الی 100 گرم قبل و بعد از گل دهی.

صیفی جات: 2-5 کیلوگرم در هکتار.

انگور: 5-10 کیلوگرم در هکتار.

زمان مصرف:

باتوجه به فصل و تشخیص کارشناس

تعداد بازدید: ۹۷۷

همکاران