ماکرو 34 - 52 - 0 گروتک اسپانیا

کود

کود شیمیایی 34-52-0 گروتک دارای 52 درصد P2O5 فسفات و 34 درصد K2O پتاسیم می باشد که یک ماه قبل از شروع فعالیت گیاه، جهت برطرف شدن کمبود عناصر فسفات و پتاسیم خاک مصرف می شود. این کود کاملا در آب محلول بوده و از طریق سیستم آبیاری قطره ای قابل مصرف است و به واسطه فرمولاسیون خاص خود، سریعا جذب گیاه می شود و در فرآیند گلدهی و رشد رویشی گیاه دخالت می کند. لازم به ذکر است در شرایطی که کودهای فسفات و پتاسیم گرانوله در خاک تجزیه نشده باشند و مواد غذایی در دسترس گیاه نباشد این کود سریعا کمبودها را برطرف می کند.

میزان مصرف:

مرکبات: بین 50 تا 200 گرم به ازاء هردرخت.

انگور: بین 20 تا 40 کیلوگرم در هکتار.

مزارع صیفی و سبزی: بین 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار.

میزان مصرف این کود بسته به شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، سن درختان و شرایط آب و هوایی متفاوت است.

زمان مصرف:

باتوجه به فصل و تشخیص کارشناس

تعداد بازدید: ۱۱۵۲

همکاران