• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شپشک ستاره ای انجیر

  • ۳۸
شپشک ستاره ای انجیر

✅از آفات مهم درختان انجیر میباشد، که در صورت سم پاشی بی رویه و غیراصولی به صورت طغیانی درامده و خسارات زیادی به درختان وارد می کند.

🌿این آفت بیشتر به شاخه های جوان حمله کرده و در صورت شدت آلودگی، برگ ها و میوه ها را نیز آلوده می کند.

💥شپشک انجیر، علاوه بر خسارت مستقیم به درخت انجیر، آن را نسبت به حمله لارو ساقه خوار، از خانواده سوسک های شاخک بلند، تضعیف میکند. 

🌱این آفت، ترشحات عسلک مانندی بر روی برگ ها، شاخه ها و تنه از خود باقی میگذارد.

❌درختان آلوده دچار ریزش برگ و میوه شده و زودتر از درختان سالم منطقه، خزان میکنند و میوه های آن ها ریز و چروکیده میشود. 

❌این آفت حتی در مواردی باعث خشک شدن درخت میگردد.ِ