• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بهترین زمان مبارزه با شپشک دوکوهانه

  • ۱۴۷
بهترین زمان مبارزه با شپشک دوکوهانه

✅این آفت به سادگی قابل کنترل است. بهترین موقع آن در زمستان است که حشره در حالت تخم است.

✅سم پاشی با سموم روغنی یا یکی از سموم فسفره روغنی که علاوه بر تاثیر بر شپشک دوکوهانه، بر کنه قرمز و تخم شته ها نیز موثر است.

✅در بهار بهترین موقع کنترل هم زمان با پوره های سن اول است.

✅دیازینون، مالاتیون و سوین از موثرترین سموم در این راستا میباشند.