• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ردیابی آفات با تله های فرمونی (جنسی) چگونه است؟

  • ۱۳۹
ردیابی آفات با تله های فرمونی (جنسی) چگونه است؟

برای ردیابی حشرات کامل، از تله های فرمون جنسی استفاده میشود. این تله ها برای تعیین زمان ظهور حشرات بالغ، برای انجام برنامه مدیریت تلفیقی موفق به کار می رود. (حشرات جهت امیزش جنسی جذب این تله ها می شوند.)

تله های فرمونی از قبل از ظهور نسل اول آفت و تا پایان فصل زراعی مورد استفاده قرار میگیرد.

شکل ظاهری این تله هاطبق تصویر است که مشاهده میکنید و در هر هکتار یک تا دو تله جهت ردیابی افات استفاده میشود. همچنین در محل هایی از مزرعه باید قرار بگیرند که دسترسی به آن ها با سهولت انجام شود. برای نگهداری آن ها نیز میتوان از قیم استفاده کرد.

کارایی فرمون های موجود در هر تله، 4 تا 6 هفته است که این تله ها باید در ارتفاع 30 سانتی متری از بالای گیاه، قرار بگیرند.