• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

انبارداری میوه انار

  • ۱۲۰
انبارداری میوه انار

طول مدت انبارداری و سلامت میوه انار به ✔️میزان دقت در هنگام برداشت میوه، ✔️حمل و نقل و بازاررسانی آن بستگی دارد.
❌هرگونه کم توجهی و ضربه یا زخم شدن میوه در این مراحل میتواند منشاء پوسیدگی و کاهش بازارپسندی تمام میوه های آن محموله گردد.
در مناطقی مثل شهرستان تفت (در استان یزد) برای برداشت میوه دقت زیادی به عمل می آید و برای حمل میوه تا انبار نیز از جعبه های مخصوص استفاده میکنند. 

کار تفکیک و بازدید میوه و چیدن میوه در انبار نیز معمولا با دقت زیاد و به وسیله خانم ها انجام میشود.