• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش های مبارزه با مگس انجیر

  • ۱۴۴
روش های مبارزه با مگس انجیر

✅رعایت بهداشت باغ: جمع آوری و امحای سریع میوه های گندیده وصدمه دیده روی درخت وکف باغ

✅مدیریت آبیاری: در باغات دیم خصوصا در تابستان آبیاری توصیه نمی شود و در صورت نیاز به آبیاری تکمیلی حداکثر یک تا دو نوبت در اسفند و فروردین انجام شود . 

✔️بالا بودن رطوبت در زمان رسیدن میوه موجب طغیان آفت خواهد شد.

✅استفاده از طعمه مسموم جهت جلب آفت: می توان از ترکیب پروتئین هیدرولیزات (10درصد) همراه با سم 

مالاتیون (2 درهزار) درون بطری پلاستیکی (بطری پت) که در ارتفاع مناسب (1 تا 2 متری) در قسمت های بیرونی شاخساره درخت آویزان شده اند و یا تشتک های قرار داده شده در زیر سایه انداز درختان میزبان در ابتدای مشاهده آفت استفاده کرد.

✅طعمه پاشی: درصورت بالا بودن شدت آلودگی، طعمه پاشی بخش هائی از درخت با استفاده از پروتئین هیدرولیزات (3-5)% همراه با سم مالاتیون (2 درهزار) توصیه میشود. طعمه پاشی شاخه های اصلی و یا بخش های بدون میوه درخت برای این کار مناسب تر است.