• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

خسارت مگس مینوز به سبزیجات

  • ۲۷۶
خسارت مگس مینوز به سبزیجات

این آفت به دامنه وسیعی از گیاهان به خصوص خانواده های

 Cucurbitaceae (کدوییان)

(لگوم ها یا حبوبات) Leguminose

(بادمجانیان)Solanaceae خسارت میزنند. 

مهمترین سبزیجاتی که به عنوان میزبان شناخته میشوند شامل لوبیا،بادمجان، فلفل، سیب زمینی، کدو، گوجه فرنگی، خیار و کاهو می باشند. 

در ایران مگس های مینوز در نقاط مختلف کشور به ویژه در مناطق جنوبی فعالیت داشته و از آفات مهم سبزیجات و حبوبات محسوب میشوند.