• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خسارت مگس مینوز به سبزیجات

  • ۱۰۲
خسارت مگس مینوز به سبزیجات

این آفت به دامنه وسیعی از گیاهان به خصوص خانواده های

 Cucurbitaceae (کدوییان)

(لگوم ها یا حبوبات) Leguminose

(بادمجانیان)Solanaceae خسارت میزنند. 

مهمترین سبزیجاتی که به عنوان میزبان شناخته میشوند شامل لوبیا،بادمجان، فلفل، سیب زمینی، کدو، گوجه فرنگی، خیار و کاهو می باشند. 

در ایران مگس های مینوز در نقاط مختلف کشور به ویژه در مناطق جنوبی فعالیت داشته و از آفات مهم سبزیجات و حبوبات محسوب میشوند.