• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نحوه خسارت زنی کرم قوزه پنبه

  • ۱۱۱
نحوه خسارت زنی کرم قوزه پنبه

لاروهای این آفت از برگ های جوان، غوزه ها و بذور گیاهان میزبان خود تغذیه می کند.
لاروهای جوان پس از خروج از تخم ابتدا ازجوانه های انتهایی و برگ های تازه تغذیه نموده، سپس به غنچه، گل و قوزه حمله کرده و با سوراخ کردن قوزه ها و ورود به داخل آنها از الیاف پنبه تغذیه کرده و همچنین غوزه هایباقی مانده، طول الیافشان کوتاه، کثیف شده و ارزش اقتصادی خود را از دست می دهند.
این کرم در بالای غوزه ی پنبه سوراخی ایجاد نموده و قسمتی از بدن خود را داخل آن کرده و قسمت خلفی را روی جدار خارجی غوزه معلق نگه میدارد و فضولات سبز رنگ خود را در حوالی قاعده غوزه ها پراکنده می سازد.
✔️هر لارو۲۰-۱۶ غنچه و غوزه را می تواند مورد حمله قرار دهد.