• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کنترل بهداشتی کرم قوزه پنبه

  • ۲۳۹
کنترل بهداشتی کرم قوزه پنبه

✅خرد کردن و زیر خاک بردن  بقایای گیاهی مزارع پنبه.


✅شخم عمیق و آب تخت زمستانه جهت از بین بردن شفیره های زمستان گذران(در صورت وجودشرایط اب و هوایی) پس از برداشت مزرعه برای کاهش شفیره های زمستان گذران.


✅کشت بذور دلینته و زودرس پنبه

.

✅کشت به موقع تا فنولوژی مناسب گیاه با پیک جمعیت آفت دریک زمان قرار نگیرد.


✅ضدعفونی بذور با سموم توصیه شده.


✅وجین به موقع و مبارزه با علف های هرز تابستانه و زمستانه مزرعه( گاو پنبه و تاج خروس) و حاشیه آن جهت جلوگیری از جلب و انتقال آفات به داخل مزرعه و تولید و بقای نسل آفات زمستانگذران.


✅استفاده از هورمون تنظیم کننده رشد ونمو در تیر و مردادماه در مزارع پنبه.


✅استفاده از برگ ریزها در شهریور ماه و اوایل مهرماه در مزارع پنبه.


✅قطع آبیاری در اوایل مهر ماه