• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آیا سم و آفت کش یکیست؟

  • ۹۷
آیا سم و آفت کش یکیست؟

✅بین آفت کش و سم تفاوت وجود دارد. سم هر ماده ای است که روی موجودات زنده اثرات زیان بار دارد. 

✔️هـرماده ای که روی موجودات زنده اثر بگذارد را نمی توان به عنوان آفت کش مصرف نمود. مثلا بسیاری از ترکیبات آلـیو معدنی سم هستند ولی شرایط لازم یک آفت کش را ندارند، در عین حال باید گفت بسیاری از آفت کش هـا سم هستند. 

✔️در حقیقت بسیاری از آفت کش ها از بین ترکیبات سمی انتخاب می شوند و در اغلب موارد بـویژه در سـالهای اخیر آفت کش ها به گونه ای برگزیده می شوند که در دوزی که برای آفت ( هدف) سمی هستند برای انسـان،جانوران اهلی و بندپایان مفید سمی نباشند.