• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اطلاعاتی در رابطه با سموم

  • ۸۷
اطلاعاتی در رابطه با سموم

✅هر سم سه نام دارد:

1️⃣نام عمومی:
✔️هر ترکیب آفت کش معمولاً دارای یک نام عمومی است. این نام توسط موسسه سازنده سم پیشنهاد شده و سپس توسط موسسه استاندارد جهـانی (ISO) مـورد تاییـد قـرار گرفته است.
نام عمومی اطلاعاتی در مورد ساختار شیمیایی سم به ما نمی دهد.

2️⃣نام تجارتی یا نام فرمولاسیون:
✔️اسامی تجارتی برای هر سم که  معمولاً متعدد هستند.(کارخانـه جات مختلف- فرمولاسیون های مختلف).
حرف اول نام تجارتی معمولاً بزرگ نوشته می شـود. علامت R روی نام تجارتی مخفف کلمه Rigestered یا ثبت شده است.

3️⃣نام شیمیایی:
✔️نام شـیمیایی بـر اسـاس قـوانین اتحادیـه بـین المللـی شـیمی محـض وکاربردی (IUPAC) انتخاب می شود و در حقیقت بیان کننده اجزاء تشکیل دهنده ساختار شیمیایی ترکیـب آفـتکش و نحوه قرار گرفتن اتم ها نسبت به هم است.