• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی

  • ۹۰

✅عوامل زنده: 

✔️حشرات، قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها، نماتدها، علف های هرز و ....

✅عوامل غیر زنده: 

✔️کلیه تنش های محیطی وارده به گیاه، سرمازدگی، بادزدگی، کمبود مواد غذایی.