• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دوز مصرف سموم

  • ۱۰۷
دوز مصرف سموم

توصیه مقدار سم مورد نیاز در سمپاشی گیاهان زراعی بر حسب واحد وزن یا حجم در واحد سطح، یعنی گـرم یا کیلو گرم در هر هکتار و یا لیتر یا میلی لیتر در هکتار 

و برای سمپاشی درختان بر حسب وزن یا حجم سم در حجم مشخصی از آب یعنی گرم یا کیلوگرم در هزار و یا میلی لیتر یا لیتر در هزار.