• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

علت از بین نرفتن آفات پس ار سم پاشی

  • ۲۲۷
علت از بین نرفتن آفات پس ار سم پاشی

بروز مقاومت در آفات در اثر کاربرد سموم:

✔️در هر جمعیت انبوهی در مقیاس زیاد، افرادی وجود دارند که دارای ژن های منحصر به فردی هستند. مثلا ممکـن است در میلیون ها موجودی که تحت سمپاشی قرار می گیرند، افـرادی وجـود داشـته باشـند کـه در اثـر آفـتکش مصرفی از بین نروند.

✔️چنین افرادی در اثر انتخاب مداوم و یا در اثر فشار انتخـاب بـه تـدریج تکثیر یافته و زمانی جمعیت چشمگیری را به وجود می آورند، که به راحتی قابل رویـت و تشـخیص خواهنـد بـود.

✔️بدین ترتیب در افراد این جمعیت مقاومت ظاهر گشته اسـت. بسیاری چاره این کـار را در مصـرف بیشـتر آفـتکش، تعویض آفتکش و یا اختلاط و تناوب آفتکش می دانند. اما در اینجا نیز بیوتیپ های مقاوم به دوز بالاتر و یا آفتکش جدید پیدا می شود و کار را پیچیده تر می سازد. امروزه در هر گروه از آفتکش ها اعم از حشره کش، قارچ کـش یـاعلفکش بیوتیپ های مقاوم در نقطه ای از دنیا یافت شده است. 

✔️جالب این که برخی از این مقاومت ها تنهـا 3 تـا 5سال پس از معرفی آفتکش جدید گزارش شده است.