• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مدیریت مقاومت به آفت کش ها

  • ۶۵
مدیریت مقاومت به آفت کش ها

✔️استفاده از سموم به صورت متناوب(انتخاب سموم از گروه های مختلف مقاومت)

✔️استفاده از سموم کم دوام و حداقل دوز توصیه شده برای بالا بردن فراوانی فنوتیپ های حساس در جمعیت 

✔️کاربرد آفت کش در یک مرحله به خصوص از زندگی آفت

✔️استفاده از سینرژیت ها برای کاهش اثر مکانیزم های سم زدایی

✔️استفاده از سموم اختصاصی و ایمن تر برای دشمنان طبیعی

✔️اعمال مدیریت تلفیقی آفات