خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کاربردهای سم آبامکتین

  • ۴۹۷
کاربردهای سم آبامکتین

کنه کش و حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است که در ایران بـرای کنتـرل کنـه زنگ مرکبات و مینوز برگ سبزیجات توصیه شده است و قادر است در برگ گیاهان نفوذ کند و طیف وسیعی ازآفات و مراحل متحرک کنه های نباتی را کنترل کند.

ابزار وبمستر