• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کاربردهای سم آبامکتین

  • ۳۰۴
کاربردهای سم آبامکتین

کنه کش و حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است که در ایران بـرای کنتـرل کنـه زنگ مرکبات و مینوز برگ سبزیجات توصیه شده است و قادر است در برگ گیاهان نفوذ کند و طیف وسیعی ازآفات و مراحل متحرک کنه های نباتی را کنترل کند.