• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کاربردهای سم آبامکتین

  • ۷۶
کاربردهای سم آبامکتین

کنه کش و حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است که در ایران بـرای کنتـرل کنـه زنگ مرکبات و مینوز برگ سبزیجات توصیه شده است و قادر است در برگ گیاهان نفوذ کند و طیف وسیعی ازآفات و مراحل متحرک کنه های نباتی را کنترل کند.