• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مدیریت مقاومت آفات به سموم

  • ۱۱۹
مدیریت مقاومت آفات به سموم

1️⃣استفاده از سموم به صورت متناوب (انتخاب سموم از گروه باید های مختلف مقاومت)

2️⃣استفاده از سموم کم دوام و حداقل دوز توصیه شده برای بالا بردن فراوانی فنوتیپ های حساس در جمعیت 

3️⃣کاربرد آفت کش در یک مرحله به خصوص از زندگی آفات 

4️⃣استفاده از سینرژیت ها برای کاهش اثر مکانیزم های سم زدایی

5️⃣استفاده از سموم اختصاصی و ایمن تر برای دشمنان طبیعی 

6️⃣اعمال مدیریت تلفیقی آفات