• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل شیمیایی کرم خاردار پنبه

  • ۱۱۶
کنترل شیمیایی کرم خاردار پنبه

✔️برای کنترل جمعیت کرم خاردار در مزارع پنبه آلوده، با رعایت فاصله زمانی 7 تا 11 روز، سم پاشی با سم سوین به میزان 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار، پیشنهاد میگردد.