خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

سم گرانوله چیست؟

  • ۵۳۴
سم گرانوله چیست؟

دانه های ریز با اندازه 0/1 تا 2/5 میلیمتر هستند که حاوی مواد سمی انـد. هسـته ی مرکـزی گرانـول در حقیقـتخاک رس، ماسه است. مانند متالاکسیل

ابزار وبمستر