• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اختلاط پذیری سموم

  • ۱۳۷
اختلاط پذیری سموم

بحث اختلاط پذیری آفتکش ها با یکدیگر و با سایر مواد شیمیایی کشاورزی از جمله موضوعات مـورد توجه کشاورزان و کاربران سموم می باشد. 

اغلب سموم را می توان با هم مخلوط نمود، مگر آنکه واکنش یکی از آنها یا هر

دو به شدت قلیایی یا اسیدی باشد، مانند محلول بردو، ترکیبات مسی و غیره. 

توصیه عمومی بر آن اسـت کـه بـرای اطمینان از سازگاری دو ترکیب با هم باید آزمایش شود و بهترین راه اطمینان از اختلاط پـذیری، تجربـه عملـی آن در مزرعه است. 

وقتی دو آفتکش با یکدیگر آمیخته می شوند، ممکن است با یکدیگر سازگار بـوده و هـر کـدام نیـزتاثیر خود را داشته باشند. اما در موارد بسیاری ممکن است این اختلاط منجر به افزایش تاثیر یک یا هر دو آفـتکش شود که آنرا سینرژی می نامند.

❌مانند اختلاط حشره کش های فسفره با علفکش های سولفونیل اوره در ذرت.