خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

چه زمانی اسیدآمینه برای گیاه توصیه می شود؟

  • ۳۸۷
چه زمانی اسیدآمینه برای گیاه توصیه می شود؟

اسید آمینه مقاومت گیاه را در برابر استرس های محیطی افزایش می دهد و کمک می کند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی وتشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.

✔️همچنین با تغذیه باکتری ها و قارچ های مفید خاک باعث توسعه آن هادر بخش اطراف ریشه و ممانعت از ورود عوامل بیمارگر به اطراف ریشه می گردد.

✔️افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی (سرما، گرما، خشکی، شوری، و غیره).

✔️کاهش تنش انتقال نشاء که دلیل اصلی کمی ریشه دهی و کاهش جذب کلسیم در ابتدای رشد است.

✔️کاهش تنش استفاده از سموم و امکان گیاه سوزی در زمان کاربری

✔️افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گل ها

✔️افزایش میزان همرسی میوه ها و افزایش همسانی اندازه میوه

ابزار وبمستر