• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنه کش های گوگردی

  • ۱۲۸
کنه کش های گوگردی

تعداد زیادی از سموم گوگردی وجود دارند که که خواص کنه کشی نیز دارنـد و بـه دو گروه عمده تقسیم می شوند:

✔️گوگرد معدنی: گوگرد خالص یا به صورت ترکیب شده با مواد دیگر اثر کنه کشی زیادی دارد. 

✔️گوگرد آلی: ایـن ترکیبـات معمـولا خـواص تخـم کشی داشته و بر مراحل جوان کنه ها نیز موثر هستند.