• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

میزبان های کرم خاردار پنبه

  • ۱۱۵
میزبان های کرم خاردار پنبه

همانطور که از نام این آفت مشخص است، اصلی ترین میزبان آن، پنبه است.

✔️اکثر میزبان های این آفت، خانواده پنیرکیان (مالواسه) میباشد.

✔️کنف، بامیه، کنف وحشی، گاوپنبه، انواع ختمی و خرقوزک میزبان های دیگر این آفت میباشند.