• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

هزینه های مربوط به احداث یک باغ

  • ۱۲۵
هزینه های مربوط به احداث یک باغ

هزینه های کل ثابت یک هکتار باغ، شامل هزینه های مستهلک شده مرحله ی احداث و کاشت و هزینه های نگهداری (هزینه نگهداری تا زمان رسیدن درخت به بهره برداری اقتصادی) می باشد.

✔️هزینه های جاری از دو بخش هزینه های مرحله داشت، شامل هزینه های آب، کود و ... و هزینه های عملیات برداشت محصول شامل هزینه های کارگری، بسته بندی و حمل ونقل تشکیل میگردد.