• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نقش اسیدیته آب در سم پاشی

  • ۱۳۵
نقش اسیدیته آب در سم پاشی

آب هایی که خاصیت اسیدی ضعیف یا خنثی داشته باشند، برای سمپاشـی مناسـب ترند.
درمحیط های قلیایی سمومی که حالت اسیدی ضعیف دارند یونیزه می شوند و سمومی که یـونیزه شـده انـد مشکلتر جذب می شوند.
ترکیباتی که حالت اسیدی ضعیف یا خنثی دارند در محـیط هـای اسیدی کمتر یونیزه شده و از این رو بهتر جذب می شوند مانند گلایفوزیت، پاراکوات، بنتازون و توفوردی.