• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر آب های سنگین بر سم پاشی

  • ۱۲۰
تاثیر آب های سنگین بر سم پاشی
وجود املاح، فلزاتی مانند کلسیم، منیزیم و سدیم باعث سختی آب می شوند. این ها به عنوان یون مثبت با یون های منفی ترکیب می شوند. pH بـالا موجـب جدا شـدن بیشـتر یـون هـای آفـتکش هـا می شوند و املاح سنگین با یون های جدا شده ترکیب می شوند و آنها را کم اثر یـا بـی اثـر مـی سـازند و گاهی موجب رسوب آنها می شوند.