• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

معرفی علف کش پاراکوات

  • ۱۳۳
معرفی علف کش پاراکوات

علف کش غیر سیستمیک با اثر تماسی است که برای کنترل علف های هرز باریک و پهـن بـرگ درختـان میوه، سس در یونجه، علف های هرز یکساله در مزارع نیشکر و سیب زمینی استفاده می شود.