• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم سیستمیک چه سمومی هستند؟

  • ۱۳۲
سموم سیستمیک چه سمومی هستند؟

مهمترین ویژگی سموم سیستمیک این است که پس از پاشیده شدن روی سطح گیاه یـا کـاربرد در خـاک و ازطریق ریشه، به سرعت به داخل بافت گیاه نفوذ کرده و در کلیه اندام های آن پخش می شـوند و بـدین طریـقتمامی آفاتی را که از داخل و از خارج گیاه تغذیه می کنند، از بین می برند.