• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

میزبان های کرم گلوگاه انار

  • ۱۵۲
میزبان های کرم گلوگاه انار

این آفت پراکنش وسیعی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دارد.

درختان خرنوب، گریپ فروت و بادام در فلسطین از این آفت خسارت دیده اند.

در ایران این آفت بر روی  خرما، انجیر، بادام، قصبک، برخی از مرکبات و گردو نیز گزارش شده است.