• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر گونه گیاهی بر سم پاشی

  • ۹۹
تاثیر گونه گیاهی بر سم پاشی

درگیاهانی مانند کلم، برگ ها آغشته به مواد مومی هستند و باعث می شود که سم پاشیده شده از روی برگ های گیاه لیز خورده و به زمین بریزد که با افزودن مواد خیس کننده و چسـباننده بـه ایـن سـموم، می توان تاثیر آن ها را افزایش داد.

در گیاهانی که دارای برگ های پر پشت و متراکم هستند، نفـوذ سـم بـه قسـمت های میانی گیاه دچار اشکال می شود که البته می توان با افزودن فشار سم پاش میـزان سـم نفـوذ کرده بـه قسـمت های مرکزی را افزایش داد.