خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

روغن ها در کشاورزی

  • ۳۴۹
روغن ها در کشاورزی

روغن ها جز گروه حشره کش های آلی طبیعی می باشند. یکی از مزایای روغن ها نسبت به حشره کش ها کم خطر بودن آنها برای انسان است. به طوری که باقیمانده سم روی محصولات برای انسان خطرنـاک نمـی باشـد.

روغن ها سمیتی برای پرندگان و حشرات مفید ندارند ولی ماهی ها و زنبورهای عسـل تـا حـدی بـه روغـن حسـاس هستند.

روغن ها از طریق بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می شـوند. همچنـین بـا انحـلال قشـرمومی جلد حشره باعث می شوند که حشره بوسیله نیروی کشش سطحی آب گرفتار آید. 

✔️اینگونه خـواص روغن ها در روش مبارزه با لارو پشه با پهن کردن یک لایه نازک روغن روی سطح آب مورد استفاده قرار می گیرد.

ابزار وبمستر