خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کاربرد روغن ها در دفع حشرات

  • ۳۴۲

روغن ها را در دفع آفات در موارد زیر به کار می برند:

1️⃣برای سمپاشی تابستانی بر ضد شپشک آردآلود، سپردارها و شته ها.

2️⃣برای سمپاشی زمستانی بر ضد شپشک های گیاهی، کنـه هـای گیاهان، تخـم عـده ای از حشـرات و بعضی ازلاروهای زمستانی.

3️⃣بر ضد انگل های خارجی مانند کک، شپش و کنه. 

4️⃣به عنوان حامل و حلال حشره کش ها. 

5️⃣جهت مخلوط کردن با امولسیون بعضی از حشـره کش ها ماننـد ترکیبـات فسـفره بـه منظـور بـالا بـردن اثـر حشره کشی آن ها.


ابزار وبمستر