• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کاربرد روغن ها در دفع حشرات

  • ۱۰۰

روغن ها را در دفع آفات در موارد زیر به کار می برند:

1️⃣برای سمپاشی تابستانی بر ضد شپشک آردآلود، سپردارها و شته ها.

2️⃣برای سمپاشی زمستانی بر ضد شپشک های گیاهی، کنـه هـای گیاهان، تخـم عـده ای از حشـرات و بعضی ازلاروهای زمستانی.

3️⃣بر ضد انگل های خارجی مانند کک، شپش و کنه. 

4️⃣به عنوان حامل و حلال حشره کش ها. 

5️⃣جهت مخلوط کردن با امولسیون بعضی از حشـره کش ها ماننـد ترکیبـات فسـفره بـه منظـور بـالا بـردن اثـر حشره کشی آن ها.