خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

نحوه آلودگی گیاهان به شانکر

  • ۳۰۸
نحوه آلودگی گیاهان به شانکر

محل ورود باکتری به گیاه:

1️⃣روزنه ها، 

2️⃣عدسک ها، 

3️⃣منافذ طبیعی، 

4️⃣ریشه ها و 

5️⃣بافت هایآسیب دیده، محل اصلی ورود باکتری به گیاه هستند. باکتری پس از ورود به گیاه، آوندچوبی را مورد حمله قرار داده و متعاقب آن در گیاه سیستمیک میشود. (در سراسر گیاه پخش میشود.)

✔️آلودگی میوه ها سبب آلودگی بذور به صورت سطحی یا داخلی می شود.

ابزار وبمستر