• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر درجه حرارت بر سم

  • ۱۱۰
تاثیر درجه حرارت بر سم

افزایش دمای محیط موجب تبخیر ذرات سمی قبل از رسیدن بـه هـدف و کـاهش جـذب درگیاه در مورد برخی از سموم می شود.