خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کنترل شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

  • ۳۶۳
کنترل شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

✔️استفاده از بذور و نشاءهای سالم و گواهی شده
✔️پایش مداوم مزرعه یا گلخانه و حذف نشاءها و بوته های آلوده
✔️جمع آوری و سوزاندن بقایای بوته های گوجه فرنگی، فلفل و سایرمیزبان های باکتری بیماریزا، همچنین علف های هرز به ویژه علف هایهرز خانواده سولاناسه در داخل یا اطراف گلخانه و مزرعه بلافاصله پس از برداشت
✔️بخاردهی یا ضدعفونی قیم های چوبی، در صورت استفاده از آنها
✔️ضدعفونی تجهیزات و ابزارآلات کشاورزی، سکو ها، سینی های کاشت نشاء، بسترهای کشت در گلخانه های تولید نشاء و گلخانه های کشت هیدروپونیک
✔️رعایت اصول بهداشتی توسط کارگران (دست، لباس، کفش)
✔️عدم ورود کارگران به گلخانه و مزرعه، هنگام خیس بودن سطح گیاه
✔️اجتناب از کاشت نشاء سالم در خاک های آلوده
✔️جلوگیری از آسیب دیدن نشاءها در حین عملیات کاشت
✔️اصلاح و تقویت خاک با هدف کاهش حساسیت گیاه به بیماری (کاهشمصرف ازت و مصرف بهینه پتاس)
✔️انجام آبیاری قطره ای و اجتناب از آبیاری بارانی جهت جلوگیری از انتشاربیماری
✔️رعایت تناوب زراعی3 تا 4 سال با گیاهان غیرمیزبان
✔️تیمار بذرهای مشکوک به آلودگی با آب گرم 56-52 درجه سلسیوس بهمدت 30-25 دقیقه با هدف کاهش آلودگی
✔️محلول پاشی مزارع با ترکیبات مسی مانند اکسی کلرور مس، هیدروکسیدمس و بردو جهت کاهش آلودگی و جلوگیری از ایجاد آلودگی های ثانویه


ابزار وبمستر