• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر نور خورشید بر سم

  • ۰
تاثیر نور خورشید بر سم

مستقیماً بر دوام سم روی سطوح سم پاشی موثر است. اشعه ماورای بـنفش مسـتقیم باعـث شکسـته شدن مولکول ماده سمی و در نتیجه کاهش اثر بخشی سموم می شود.

پس بهتر است سم پاشی در زمان هایی که نور خورشید ملایم تر است، انجام شود.