• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

احتیاطات لازم در زمان مصرف روغن ولک

  • ۱۱۳
احتیاطات لازم در زمان مصرف روغن ولک

در هنگام استفاده از روغن ها باید احتیاطاتی را رعایت کرد که مهمترین آن عبارتند از : 

1️⃣در بهار و تابستان باید قبل از سمپاشی با روغن درختان را آبیاری نمود.

2️⃣سه هفته قبل و بعد از سمپاشی با روغن از کاربرد گوگرد روی گیاه باید خودداری نمود.

3️⃣اگر روغن با سم همراه باشد باید احتیاطات مربوط به سم رعایت شود.