• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زمان های کاربرد علف کش

  • ۱۱۸
زمان های کاربرد علف کش

علف کش ها از نظر زمان کاربرد در سه گروه قرار میگیرند:

1️⃣پیش از کاشت:

در این روش، علف کش بعد از تهیه زمین و قبل از کاشت گیاه زراعی یا قبل از نشا کاری، روی سطح خاک مرطوب پاشیده می شود و به عمق 5-10 سانتی متر با خاک مخلوط می شود. علف کش بـه همـراه رطوبـت خاک، توسـط ریشه گیاهچه های علف های هرز یکساله و چند ساله و پوسته دانه های در حال جوانه زنی جذب شـده و آن هـا را از بین می برند، مانند ترفلان.

2️⃣پس از کاشت و قبل از جوانه زنی محصول اصلی یا پیش رویشی:

این علف کش ها بعد از کاشت و قبل از سبز شدن گیاهان زراعی مورد استفاده قرار می گیرند و در زراعت هایی که عمق کاشت بذر زیاد است و یا دیر جوانه می زنند، استفاده می شوند.

3️⃣پس از سبز شدن محصول اصلی یا پس رویشی: 

این علف کش ها بعد از سبز شدن گیاه زراعی و بر اساس نوع علف هرز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد و به صورت انتخابی عمل می کنند. مانند توفوردی در کنترل پهن برگ های زراعت گندم.