• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر حجم محلول سمی بر سم پاشی

  • ۵۷
تاثیر حجم محلول سمی بر سم پاشی

حجم محلولی که برای سم پاشی استفاده می شود، برحسب نوع گیاه و روش سم پاشـی متفاوت است، اما تحت هر شرایطی تغییر در حجم محلول مصرفی در بازده عمل موثر خواهد بود. بالا بـودن میـزان محلول پاشیده شده، امکان تماس آفت را با سم افزایش داده و به همین صورت ممکن است احتمال گیاهسوزی نیـز افزایش یابد.